Название: Влияние интеллектуальных учебных заданий на актуализацию потребностей в знаниях в области физической культуры
Другие названия: Influence of intellectual educational tasks on actualization oF needs in physical culture knowledge and physical culture tHinking of students
Авторы: Метелица, А.Н.
Старченко, В.Н.
Меtelitsa, A.N.
Starchenko, V.N.
Ключевые слова: мотиваційно-ціннісна сфера
фізкультурні потреби
інтелектуальні навчальні завдання
motivation-value sphere
physical culture needs
іntellectual educational tasks
Дата публикации: 2019
Библиографическое описание: Метелица, А.Н. Влияние интеллектуальных учебных заданий на актуализацию потребностей в знаниях в области физической культуры = Influence of intellectual educational tasks on actualization of needs in physical culture knowledge and physical culture thinking of students / А.Н. Метелица, В.Н. Старченко, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2019. - №1. - С. 71-78.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена проблемі актуалізації потреб у фізкультурних знаннях і фізкультурному мисленні учнів другого і третього ступенів загальної середньої освіти. Мета. Експериментально апробувати ефективність застосування інтелектуальних навчальних завдань (використовуваних у рамках педагогічної технології), спрямованих на формування потреб у фізкультурних знаннях і фізкультурному мисленні учнів. Методи. Анкетування, що формує педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати. У дослідженні брали участь учні I–IV курсів ДУО «Спеціалізований ліцей при Університеті цивільного захисту МНС Республіки Білорусь» у кількості 194 чоловік. У статті представлені деякі інтелектуальні учбові завдання, використовувані для формування потреб у фізкультурних знаннях і фізкультурному мисленні учнів. Виявлено, що за період проведення формуючого педагогічного експерименту під впливом інтелектуальних навчальних завдань в експериментальній групі статистично значуще підвищилася міра актуалізації потреб у фізкультурних знаннях і фізкультурному мисленні, тоді як в контрольній групі статистично значущих позитивних змін виявлено не було. Результати, отримані за період проведення формуючого експерименту, свідчать про ефективність використання у рамках педагогічної технології інтелектуальних навчальних завдань, спрямованих на формування потреб у фізкультурних знаннях і фізкультурному мисленні учнів другого і третього рівня загальної середньої освіти. Формуванню потреб у фізкультурних знаннях і фізкультурному мисленні сприяє дотримання таких умов: включення учнів в інтелектуальну фізкультурну діяльність, надання їм різноманітних інтелектуальних навчальних завдань, забезпечення взаємозв'язку інтелектуальних навчальних завдань з руховими завданнями, наявність якісної демонстрації зразків фізкультурних знань і фізкультурного мислення, використання системи зовнішньої мотивації до навчальної діяльності. The article deals with the problem of actualization of needs in physical culture knowledge and thinking of students of the second and third stages of general secondary education. Objective. To test experimentally the effectiveness of the use of intellectual educational tasks (used within the framework of pedagogical technology), aimed at forming needs in physical culture knowledge and thinking of students. Methods. A questionnaire forming a pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Results. The study involved 194 students of I–IV courses of DUO «Specialized Lyceum at the University of Civil Protection of the Ministry of Emergencies of the Republic of Belarus». The article presents some intellectual educational tasks that were used to form the needs in physical culture knowledge and thinking of students. It was revealed that during the period of the formation pedagogical experiment under the influence of intellectual educational tasks in the experimental group, the measure of actualization of needs in physical culture knowledge and thinking has increased statistically significantly, whereas in the control group no statistically significant positive changes have been observed. The results obtained during the period of the formation experiment, are indicative of the effectiveness of the use within the frames of pedagogical technology of intellectual educational tasks, aimed at forming the needs for physical culture knowledge and thinking of pupils of the second and third levels of general secondary education. The formation of needs for physical culture knowledge and thinking is contributed by the following conditions: inclusion of students in intellectual physical culture activities, providing them with various intellectual learning tasks, ensuring the interconnection of intellectual learning tasks with motor ones, the presence of high-quality demonstration of samples of physical culture knowledge and thinking, the use of the system of external motivation for educational activities.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/38033
Располагается в коллекциях:Статьи

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Влияние_интеллектуальных_заданий.pdf289.42 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.