Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/6469
Title: Сімвалічнае прачытанне фразеалагізмаў беларускай мовы з кампанентам пояс
Authors: Лещинская, О.А.
Keywords: фразеалагізм
кампанент пояс
касцюмна-рэчавы код культуры
культурная інфармацыя
сімвал
эталон
стэрэатып
idiom
component пояс
costume and clothing culture code
cultural information
symbol
standard
stereotype
Issue Date: 2019
Publisher: Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины
Citation: Ляшчынская, В.А. Сімвалічнае прачытанне фразеалагізмаў беларускай мовы з кампанентам пояс / В.А. Ляшчынская // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - 2019. - № 1 (112). - С. 102-107.
Abstract: На матэрыяле фразеалагічных адзінак з кампанентам пояс, сабраных метадам суцэльнай выбаркі з фразеаграфічных крыніц беларускай літаратурнай і дыялектнай мовы, выяўляюцца ўласцівыя ім сімвальныя прачытанні, характэрныя культурныя канатацыі праз вобразы, унутраную форму, адбор агульнага слова-кампанента пры іх утварэнні і перадачу ўстойлівага, рэгулярнага каштоўнаснага зместу культуры, яго катэгорый і сэнсаў. Устанаўліваецца ўзаемадзеянне мовы і культуры пры ўтварэнні фразеалагізмаў, выяўляецца каштоўнасны змест, здольнасць да захавання і перадачы сімвалічнага сэнсу ў прасторы касцюмна-рэчавага кода культуры беларусаў. Belarusian phraseological units with the component "пояс" are considered. The material of phraseological units with the "пояс" component, collected by continuous sampling from phraseological sources of Belarusian literary and dialect speech, reveals their characteristic combinations of reading symbols, characteristic cultural connotations through images, internal form, selection of a common component when they are formed and transferring sustainable, regular value content of culture, its categories and meanings. The interaction of language and culture in the formation of phraseological units is established. The value content and the ability to preserve and transmit symbolic meaning in the space of costume-material code of the culture of Belarusians are expressed.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6469
ISSN: 1609-9672
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21 Ляшчынская (102-107).pdf302.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.