Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/7443
Title: Семантычныя мадэлі і асноўныя матывы беларускіх фразеалагізмаў пра смерць
Authors: Лещинская, О.А.
Шведова, З.В.
Keywords: фрагмент карціны свету
фразеалагізм
семантычная мадэль
матыў
культурна-нацыянальная інфармацыя
world view fragment
phraseological unit
semantic model
motive
cultural and national information
Issue Date: 2013
Publisher: Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины
Citation: Ляшчынская, В.А. Семантычныя мадэлі і асноўныя матывы беларускіх фразеалагізмаў пра смерць / В.А. Ляшчынская, З.У. Шведава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - 2013. - № 1 (76). - С. 24-29.
Abstract: У артыкуле вызначаюцца семантычныя мадэлі ўтварэння і асноўныя матывы фразеалагізмаў беларускай мовы, аб’яднаных агульным значэннем ‘смерць’ як асновы ўяўленняў і асэнсавання смерці ў часе і прасторы культуры народа. The article determines the main motives and semantic models of formation of phraseological units of the Belarusian language united by the common meaning of “death”, analyzing them as the basis of perception and understanding of death in terms of time and space in Belarusian culture.
URI: http://elib.gsu.by/handle/123456789/7443
ISSN: 1609-9672
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06 - Ляшчынская, Шведава (24-29).pdf225.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.